LEDELSE & FACILITERING

FÆRCH LEDELSE & FACILITERING

Hvorfor facilitering:

Jeg er optaget af at facilitere læring for det enkelte individ både personligt og i forhold til job. For at vi som voksne er motiveret for at tillære os ny viden, er det afgørende, at læring og forandringer ”skal give mening” både for den enkelte, men også for hele organisationen. Det betyder blandt andet, at når en strategisk retning er besluttet, er processen med at få den implementeret i virkeligheden den største og mest udfordrende opgave. Hvis man f.eks. ikke har tænkt over kulturen i virksomheden, og den del af kulturen, der skal fastholdes, og den, som bør forandres, er sandsynligheden for at opnå de opstillede mål meget lille.
- Eller sagt på jysk "så giver det giver bøvl!"

 

Min praktiske erfaring bruger jeg til at omsætte teorien til eksempler fra hverdagen, som gør det at lære nyt mere praksisnært, for de personer jeg skal formidle ny viden til.

 

Jeg er selv meget nysgerrig på livet og på at lære nyt. Min seneste uddannelse er en master i innovation og kreativtlæringsdesign en helt ny masterretning på Aalborg Universitet. I forbindelse med mit studie udviklede jeg nye metoder til at facilitere læreprocesser på. Særligt har jeg anvendt kunstbaserede læringsmetoder, hvor eks. en implementering af en ny strategi i en hel organisation blev en proces, hvor billeder taget af medarbejderne, med deres mobiltelefoner, blev det bærende element. Det er både en sjov, nærværende og tankevækkende måde for medarbejderne at arbejde med strategien på.

 

Den DNA, som Færch Ledelse og Facilitering arbejder udfra er: Ting skal give mening og vi skal behandle hinanden respektfuldt. Det kræver, at vi har mod til at være imødekommende, ærlige og nærværende overfor hinanden, også når det er svært – uanset hvor man er placeret i en organisation.

Med mere end 25 års erfaring med HR og ledelse kender jeg til mange af de udfordringer og problematikker, du møder i det daglige.


Lederrollen er en hårfin balancegang, hvor du skal fungere som den, der både kan sætte den overordnede retning, styre strategien sikkert i land, håndtere konfliktløsning og motivere dine medarbejdere – for blot at nævne et udpluk af dine mange opgaver som leder. Hvad enten du er ejerleder, teamleder, afdelingsleder, bestyrer, kontorchef, værkfører, driftschef eller projektleder, er det et krydsfelt, de fleste kender til at skulle agere - og præstere - i. De færreste kan gøre det alene. De klogeste vælger en sparringspartner. Med min erfaring og praktiske tilgang til ledelsesrollen tilbyder jeg at klæde dig bedre på som leder.


Med fokus på forretningen, respekt for virksomhedens DNA, inddragelse af relevante medarbejdere og med plads til at udvikle din personlige ledelsesstil, er jeg det skarpe blik udefra, der sætter spot på dine styrker og det, der skal til, for at bringe dig videre mod dine mål – for dig som leder og for din forretning.

Jeg er ambitiøs på dine vegne, har fokus på dine kunder og stiller gerne mit netværk til rådighed, når du står foran opgaver, jeg mener bedre kan løses af andre.

Det kan du bruge mig til:

Måske er dit felt indenfor den maritime industri, it, entreprenørbranchen eller noget helt fjerde.

Du ved, at strategi og samarbejde kan udvikle din forretning – men dit helikopterperspektiv bliver konstant forstyrret af den daglige drift og de løbende ledelsesopgaver. For i virksomheder som din løber I stærkt.

Fordi det kan være næsten umuligt at finde tiden til fordybelse, arbejder jeg gerne på de tidspunkter, der passer bedst for dig og din virksomhed.

Et samarbejde med mig kan både bestå i 1:1 sparring til dig som leder, udvikling af strategi og strategiproces med implementering og interne forløb for virksomhedens ledere, mellemledere og relevante medarbejdere. Her kan der være fokus på emner som virksomhedens værdier, ledelsesstil, konflikthåndtering, kommunikation, motivation og high performance teams.

Det kan du få ud af vores samarbejde:

  • Du får løftet blikket fra den daglige drift og bliver skarpere på såvel strategi som proces og implementering af strategien.
  • Du bliver mere opmærksom på retning og mål.
  • Du opnår større viden og bevidsthed om hvad, der er dit ansvar, og hvad, der ikke er.
  • Du bliver mere afklaret i din egen rolle som leder.

Eksempler fra virkelighedens verden:

Mange virksomheder tror, de har en strategi. Måske er den endda skrevet ned, men ofte er strategien ikke implementeret. Det viser sig typisk ved en høj grad af frustration på flere niveauer i organisationen:


  • Den øverste ledelse undrer sig over, at mellemlederne ikke tager mere ansvar.
  • Mellemlederne er ikke tilstrækkeligt inddraget i strategiprocessen, så de føler dels ikke ansvar for strategien, dels har de ikke kompetencer til at føre strategien ud i livet.
  • Medarbejderne undrer sig over, hvad der sker.


Her er ansvarsfordelingen mellem topledelse og mellemledere altafgørende, for mellemlederne er nøglen til at implementere strategien.


Et eksempel:

Jeg gennemførte et forløb med to sidestillede ejerledere i den samme organisation. Efter mange års parløb følte de sig ret klare på virksomhedens overordnede retning, mål og værdier, uden at det egentlig var noget, de var gået i dybden med.


Da jeg bad dem om hver især at tegne et billede, de mente illustrerede deres organisation, tegnede de to vidt forskellige billeder.


De to ejerledere havde netop ansat en mellemleder til en nøglerolle i virksomheden. Og det blev i dette forløb meget synligt, hvor svært det var for den nyansatte mellemleder at udfylde sin rolle i organisationen

Hvad er facilitering:

At facilitere betyder at gøre noget lettere. Lettere for de grupper, og dermed også mennesker og organisationer, jeg samarbejder med i faciliterede processer eller lærings-forløb. Som facilitator anvender jeg min intuition, empati, viden og erfaring til at få mennesker til at samarbejde og indgå i meningsfulde dialoger og læringsforløb. Mit fokus er at lede en gruppe og den enkelte nye steder hen.

 

Jeg arbejder teoretisk og praktisk med kreative processer, hvor kreativiteten bliver tilpasset den kontekst vi befinder os i.

Dvs. som facilitator og underviser inddrager jeg leg eller kunstbaserede metoder når det passer ift. den kontekst og dermed den situation, jeg befinder mig i, med respekt for deltagerne.

 

Mit mål som facilitator er altid at få deltagerne i en proces til at være samskabende omkring nye løsninger på komplekse problemstillinger – ogdermed hjælpe grupper til at bevæge sig ud i ukendt terræn og tænke det utænkelige på en gensidig anerkendende måde. Jeg er optaget af, at det vi gør i æstetiske faciliteringsforløb sker på et meningsfuldt og etisk grundlag - både ift. Dem, der inddrages i processerne og det resultat, processerne leder hen til. 


Værdifulde

løsninger

Fremmer kreativiteten

Min personlige faciliteringsstil er tillidsvækkende, fordi tryghed fremmer kreativitet og eksperimentlyst. Jeg udnytter dynamikken i på den ene sideat være stærkt styrende på proces og på den anden side være åbent lyttende til bevægelsen i deltagernes dialog og forståelse.

Hver faciliteringsopgave er forskellig. Det ligger i sagens natur, at faciliteringen tilpasses til netop den udfordring og de deltagere, der har brug for at skabe en ny værdifuld løsning sammen.